Religious Zionism of Rav Kook: Modernization of Judaism in our Times By Pinchas Polonsky Hebrew
Processing...

Religious Zionism of Rav Kook: Modernization of Judaism in our Times By Pinchas Polonsky Hebrew

Code: 978-965-7392-47-8

$9.99

Qty

Product Description

•••••

Rabbi Kook and the Modernization of Judaism


ספר "התפתחות היהדות בימינו על פי תורת הראי"ה קוק" מאת פ.פולונסקי

אחת הדמויות היהודיות במאה השנים האחרונות שהעיסוק בה לא רק שאינו פוסק אלא הולך וגובר, והוא מקיף את הציבור היהודי על כל גווניו, הוא רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה, והעיסוק במשנתו אינו רק של יוצאי בית מדרשו (ישיבת מרכז הרב על שלוחותיה) אלא מקיף את האוכלוסייה כולה, דתיים וחילונים, תלמידי חכמים ואנשי אקדמיה, מחנכים ואנשי מעשה.

בין החיבורים הרבים שנכתבים על משנתו הרחבה מיני ים של רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל יש חשיבות יתרה לאלו המצליחים לקרב את משנתו של הראי"ה להבנתו של הקורא. מיוחד הוא חיבורו של ידידי ר' פינחס פולונסקי "התפתחות היהדות בימינו על-פי תורת הראי"ה קוק", שאינו רק מקרב את הגותו של הראי"ה לקורא המצוי, אלא גם מסביר כיצד משנת הראי"ה יכולה לעזור לנו בפתרון הבעיות העומדות בפני החברה הישראלית - והוא עושה זאת בשום שכל והסברה בהירה השווה לכל נפש תוך נאמנות למסורת היהדות, ועל כך תבוא עליו הברכה. הרב יעקב הלוי פילבר